Členství

Podmínky členství v klubu

Členství v klubu je dobrovolné, podmínky členství jsou dány Organizačním řádem chovatelských klubů ústřední odborné komise ÚV ČSCH.

Pro informovanost nových členů klubu chovatelů králíků velkých světlých stříbřitých uvádíme tyto podmínky:

 1. Členem klubu chovatelů králíků Vss se může stát chovatel králíků Vss, který je členem některé ZO ČSCH, králíky Vss chová nejméně 2 roky a dosahuje dobrých výsledků v chovu a na výstavách.
 2. Minimální stav chovných králíků 1,3 (doporučujeme 2,4).
 3. Přihláška do klubu musí být doporučena ZO ČSCH, ve které je člen klubu povinen nadále pracovat.
 4. Členem klubu mají být již chovatelů zkušení, kteří si chov Vss oblíbili, mají s chovem zkušenosti a jsou ochotni spolupracovat na zušlechťování a rozšiřování tohoto plemene.
 5. Členský příspěvek je 200,- Kč ročně a jeho včasné zaplacení je podmínkou členství v klubu.
 6. Členem klubu se stává chovatel zasláním doporučené přihlášky, zaplacením členského příspěvku a schválením výborem klubu. O členství v klubu se nevydávají žádné legitimace, ale na přání člena klubu potvrdí jednatel členství v klubu v legitimaci ČSCH.
 7. Členové klubu mají právo:
  • volit a být volen do orgánů klubu,
  • používat všech výhod poskytovaných klubem, pokud plní určené podmínky pro udělení těchto výhod,
  • podávat návrhy, připomínky dotazy a stížnosti orgánům klubu,
  • účastnit se členských schůzí a požadovat zprávy o činnosti orgánů klubu,
  • zúčastnit se všech akcí pořádaných klubem a dostávat informační materiály vydané zdarma,
  • registrovat mláďata králíků Vss u klubového registrátora a tetovat mláďata značkou “S“,
  • požadovat uznání P chovu, pokud splňuje předpoklady k uznání kontrolovaného chovu určené.
 8. Členové klubu mají povinnost:
  • zaplatit ve stanovené lhůtě roční členský příspěvek,
  • podílet se na činnosti klubu, dodržovat členskou kázeň a plnit usnesení orgánů klubu,
  • nadále aktivně pracovat va své ZO ČSCH,
  • registrovat mláďata Vss v klubu a vést evidenci chovných zvířat,
  • aktivně se zúčastňovat klubových schůzí, výstav a jiných akcí pořádaných klubem,
  • prohlubovat své odborné vědomosti, odebírat odbornou literaturu a časopisy,
  • ve svých chovech být příkladem ostatním chovatelům, dodržovat zásady hygieny chovu, životního prostředí, výživy a ošetřování zvířat,
  • hlásit okamžitě výboru klubu všechny změny, které souvisí se členstvím v klubu (změny adresy, vystoupení, neúčast na schůzích, výstavách a registraci, případně vážné chovatelské problémy).
 9. Orgány klubu jsou:
  • členská schůze klubu,
  • výbor klubu,
  • kontrolní a revizní komise klubu.

Registrační řád

Podmínky pro registraci mláďat králíků Vss v klubu

 1. Pro registraci mláďat králíků platí obecně Registrační řád Českého svazu chovatelů.
 2. Člen klubu je povinen registrovat všechna mláďata králíků Vss u klubového registrátora. Není možné registrovat část mláďat v klubu a část v ZO ČSCH.
 3. V zájmu sledování užitkovosti, zděděných vlastností a vyrovnanosti potomstva je žádoucí registrovat všechna narozená mláďata.
 4. Registrovat mláďata je možno pouze od oceněných, případně typizovaných rodičů:
  1,0 minimálně 94,5 bodů – typizován

  0,1 minimálně 93,5bodů – typizace doporučena

  První rok u nových členů není typizace podmínkou registrace.

 5. Poplatek za registraci v klubu je 2,- Kč za jedno mládě. Poplatky za tetování mláďat platí chovatel ve své ZO ČSCH.
 6. Před přihláškou prvních mláďat k registraci v roce zaplatí člen složenkou, nebo přímo pokladníkovi klubu tolik Kč, kolik předpokládá v tom roce registrovat mláďat. Platí se najednou, nebo jednou složenkou společně s členským příspěvkem. Po uplynutí chov. roku člen buď doplatí, nebo mu přeplatek bude převeden na příští rok.
 7. Při hlášení mláďat k registraci zašle člen klubovému registrátorovi tyto doklady:
  • 2x připouštěcí potvrzení, vyplněné ve všech kolonkách a potvrzené razítkem registrátora základní organizace,
  • vyplněné rodokmeny na všechna registrovaná mláďata, vyplněné ve všech kolonkách a potvrzené razítkem registrátora základní organizace,
  • oceňovací lístky (typizace) rodičů mláďat (Je možné zaslat poprvé najednou přehled a ocenění chovných zvířat. Při další registraci tato povinnost odpadá.),
  • doklad o zaplacení členského příspěvku (jen poprvé v roce),
  • obálku se zpětnou adresou s vylepenou poštovní známkou v odpovídající hodnotě.
 8. Tiskopisy pro registraci si zajišťuje každý člen ve své ZO, nebo v distribučním středisku ČSCH, pokud neprovádí jejich vyplňování programem přes počítač.
 9. Po zaregistrování mláďat klubovým registrátorem, obdrží chovatel nazpět 1x připouštěcí potvrzení a potvrzené rodokmeny mláďat. Při první registraci budou chovateli vráceny oceňovací lístky a doklad o zaplacení členského příspěvku.
 10. Za čistokrevnost a původ mláďat odpovídá každý chovatel osobně.
 11. Nedodržení registračního řádu může být důvodem vyloučení z klubu i ČSCH.

Přihláška do Klubu chovatelů králíků VSS